Tag Archive for istorija baleta

Istorija baleta

istorija baleta italija

Početke baletskog izraza teško je sa sigurnošću odrediti,  sve u zavisnosti šta podrazemevamo pod rečju „balet“. Ako ga posmatramo sa šireg stanovista, kao igru koja pripoveda neku priču ili izražava emociju, njegovi početci zalaze verovatno u vreme kada je čovek počeo da hoda na dve noge. Ako, pak govorimo o klasičnom baletu u užem smislu…